పూణే లో వివాహ ఫోటోగ్రాఫర్‌లు

ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 1 రోెజు

₹ 25,000 – 50,000

ఫోటోగ్రఫీ + వీడియో ప్యాకేజీ 1 రోెజు

₹ 40,000 – 1,00,000

ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ

₹ 15,000 – 50,000

ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 1 రోెజు

₹ 25,000 – 40,000

ఫోటోగ్రఫీ + వీడియో ప్యాకేజీ 1 రోెజు

₹ 65,000 – 90,000

ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ

₹ 20,000 – 65,000

ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 1 రోెజు

₹ 50,000 – 65,000

ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ

₹ 45,000 – 1,30,000

అదనంగా ఆల్బమ్

₹ 10,000 – 15,000

ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 1 రోెజు

₹ 40,000 – 95,000

ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ

₹ 60,000 – 1,50,000

అదనంగా ఆల్బమ్

₹ 20,000 – 50,000

ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 1 రోెజు

₹ 30,000 – 1,00,000

ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ

₹ 30,000 నుంచి

అదనంగా ఆల్బమ్

₹ 5,000 – 40,000

ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 1 రోెజు

₹ 25,000 – 50,000

ఫోటోగ్రఫీ + వీడియో ప్యాకేజీ 1 రోెజు

₹ 50,000 – 65,000

ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 2 రోెజులు

₹ 50,000 – 85,000

ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 1 రోెజు

₹ 25,000 నుంచి

ఫోటోగ్రఫీ + వీడియో ప్యాకేజీ 1 రోెజు

₹ 35,000 నుంచి

ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ

₹ 10,000 నుంచి

ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 1 రోెజు

₹ 30,000 – 40,000

ఫోటోగ్రఫీ + వీడియో ప్యాకేజీ 1 రోెజు

₹ 40,000 – 70,000

ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ

₹ 15,000 – 85,000

Pancham Birdawade

LagnGatha Wedding Films

ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 1 రోెజు

₹ 35,000 – 45,000

Sandhya Zende

Sandhya Zende photography

ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 1 రోెజు

₹ 35,000 – 80,000

ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ

₹ 60,000 – 1,20,000

అదనంగా ఆల్బమ్

₹ 10,000 – 40,000

ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 1 రోెజు

₹ 40,000 – 90,000

ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ

₹ 50,000 – 1,00,000

అదనంగా ఆల్బమ్

₹ 10,000 – 13,000

Omkar Kulkarni

Omkar Kulkarni Photography

ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 1 రోెజు

₹ 30,000 – 35,000

ఫోటోగ్రఫీ + వీడియో ప్యాకేజీ 1 రోెజు

₹ 65,000 – 90,000

ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ

₹ 20,000 – 60,000

ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 1 రోెజు

₹ 40,000 – 1,00,000

ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 1 రోెజు

₹ 20,000 – 25,000

ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ

₹ 25,000 – 30,000

అదనంగా ఆల్బమ్

₹ 8,000 – 12,000

ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 1 రోెజు

₹ 65,000 – 70,000

ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ

₹ 70,000 – 80,000

అదనంగా ఆల్బమ్

₹ 15,000 – 20,000

Shubham Nikam

Nikam photo and film's

ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 1 రోెజు

₹ 15,000 – 1,50,000

ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ

₹ 10,000 – 30,000

అదనంగా ఆల్బమ్

₹ 3,000 – 65,000

20 మరిన్ని చూపించు