పూణే లో వివాహ ఫోటో‌బూత్‌

Say Cheese Photo booth Rental House

1 గంట ఫోటో బూత్ అద్దె

₹ 3,000 – 4,000

ఫోటోల ప్రింటింగ్, ప్రతి 30 చిత్రాలు

₹ 100 – 200

1 గంట వీడియో బూత్ అద్దె

₹ 5,000 – 6,000

1 గంట ఫోటో బూత్ అద్దె

₹ 3,000 – 5,000

ఫోటోల ప్రింటింగ్, ప్రతి 100 చిత్రాలు

₹ 5,000 – 7,500

1 గంట వీడియో బూత్ అద్దె

₹ 5,000 – 6,000

2 మరిన్ని చూపించు