புனே இல் உள்ள வெட்டிங் பிரைடல் மேக்அப் ஆர்டிஸ்ட்

Sheetal Tatkar

Sheetal Tatkar Professional Make up Artist

மணப்பெண்களின் ஹேர்ஸ்டைலிங்

₹ 3,000 – 5,000

மணமகளின் ஒப்பனை

₹ 6,000 – 25,000

மணமகளின் ஹேர்டூ + ஒப்பனை

₹ 8,000 – 25,000

மணமகளின் ஹேர்டூ + ஒப்பனை

₹ 9,000 – 20,000

விருந்தினரின் ஹேர்ஸ்டைலிங்

₹ 500 – 1,500

விருந்தினரின் ஒப்பனை

₹ 1,500 – 3,500

மேலும் 20 ஐக் காண்பி