உணவுவிடுதி

The Grand Buffet

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 524 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 524 முதல்

2 வெளிப்புற இடங்கள் 60, 70 நபர்கள்

+91 20 6722 3322

Second Floor, Seasons Mall, Magarpatta, Pune
+91 20 6722 3322
+91 91300 00666
thegrandbuffet@gmail.com
thegrandbuffetphoenix@gmail.com
phoenixgrandbuffet@gmail.com
http://thegrandbuffet.in
https://www.facebook.com/TheGrandBuffetPune/
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Shreeji Banquet and Lawns

₹ 500/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

800 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

1500 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்

2500 நபர்களுக்கான 1 உட்புற + வெளிப்புற இடம்

Mountain High

₹ 550/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

500 நபர்களுக்கான 1 உட்புற + வெளிப்புற இடம்

Kyriad Hotel

₹ 599/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

40, 80, 130, 300 நபர்களுக்கான 4 உட்புற இடங்கள்