உணவுவிடுதி

The Royal Palms Lawn

1 வெளிப்புற இடம் 5000 நபர்கள்

+91 86685 4 3070

84/36, N Main Rd, Koregaon Park Annexe, Mundhwa, Pune
+91 86685 43070
https://www.facebook.com/The-Royal-Palms-Lawn-477954742411680/
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Shreyas Banquets

₹ 300/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

200, 200, 600 நபர்களுக்கான 3 உட்புற இடங்கள்

Hotel Shreyas

₹ 290/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

50, 50, 300 நபர்களுக்கான 3 உட்புற இடங்கள்

Sorina Hillside Resort

₹ 480/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

500 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

250, 1300 நபர்களுக்கான 2 வெளிப்புற இடங்கள்