உணவுவிடுதி

Spoon 29

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 350 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 450 முதல்

1 உட்புற இடம் 40 நபர்கள்

+91 70571 1 9119

Survey No 62, Salunke Vihar Road, Wanowrie, Kedari Nagar , ABC Farm, Pune
+91 70571 19119
https://www.facebook.com/spoon.29.11/
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Mountain High

₹ 550/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

500 நபர்களுக்கான 1 உட்புற + வெளிப்புற இடம்

Hotel Shreyas

₹ 290/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

50, 50, 300 நபர்களுக்கான 3 உட்புற இடங்கள்

Cygnus Hall & Lawns

₹ 290/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

70, 200 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

450 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்

700 நபர்களுக்கான 1 உட்புற + வெளிப்புற இடம்