ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

Hotel Basera

വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍600₹

1 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം 80 പിപിഎൽ

+91 20 2445 7173

693/1/2, Shreemant Thorle Bajirav Peshve Rd, Narayan Peth, Pune
Near Canara Bank ATM
+91 20 2445 7173
+91 93253 46709
enquiry@hotelbaserapune.com
http://www.hotelbaserapune.com/
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍
സമാന സ്ഥലങ്ങൾ
Gharkul Lawns

650₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

2 150, 800 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ

1 1500 ആളുകൾക്കായി പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം

Country Club Kool Undri

600₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

3 100, 150, 500 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ

2 1000, 1000 ആളുകൾക്കായി പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ

1 ആളുകൾക്കുള്ള 150 പൂൾസൈഡ് ഏരിയ

Kyriad Hotel

599₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

4 40, 80, 130, 300 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ