പൂനെവിവാഹ വധുവിനെ ഒരുക്കുന്ന മെയ്ക്കപ്പ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ്

Sheetal Tatkar

Sheetal Tatkar Professional Make up Artist

വധുവിന്‍റെ ഹെയര്‍സ്റ്റൈലിങ്ങ്

3,000 – 5,000₹

വധുവിന്‍റെ മെയ്ക്കപ്പ്

6,000 – 25,000₹

വധുക്കളുടെ ഹെയര്‍ഡു+മെയ്ക്കപ്പ്

8,000 – 25,000₹

വധുക്കളുടെ ഹെയര്‍ഡു+മെയ്ക്കപ്പ്

9,000 – 20,000₹

അതിഥികളുടെ ഹെയര്‍സ്റ്റൈലിങ്ങ്

500 – 1,500₹

അതിഥികളുടെ മെയ്ക്കപ്പ്

1,500 – 3,500₹

കൂടുതല്‍ 20 പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക