പൂനെലെ വിവാഹ പാചകം

1 വ്യക്തിക്കുള്ള ബാങ്ക്വറ്റ് മെനു

600 – 700₹

1 വ്യക്തിക്കുള്ള റിസപ്‌ഷൻ മെനു

800 – 2,500₹

ചോക്കലേറ്റ് ഫൗണ്ടെയ്ന്‍

200 – 300₹

കൂടുതല്‍ 20 പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക