ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

President

വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍600₹

നോണ്‍ വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍800₹

4 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ 80, 160, 200, 300 പിപിഎൽ

+91 93706 5 7004

34/11, Prabhat Rd, Kachare Colony, Deccan Gymkhana, Pune
+91 93706 57004
+91 20 3025 5555
https://www.facebook.com/President-Hotel-Pune-218188835623/
http://hotelpresidentpune.com/
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍
സമാന സ്ഥലങ്ങൾ
Hotel Deccan Rendezvous

875₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

3 15, 50, 200 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ

1 100 ആളുകൾക്കായി റൂഫ്‌ടോപ്പ് ടെറസ്

Kyriad Hotel

599₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

4 40, 80, 130, 300 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ

Hotel Shreyas

290₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

3 50, 50, 300 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ