ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

Divyash Lawns

വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍750₹

നോണ്‍ വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍800₹

1 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം 500 പിപിഎൽ

1 പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം 5000 പിപിഎൽ

+91 98901 9 5151

Service Rd, Bhunde Vasti, Bavdhan, Pune
+91 98901 95151
https://www.facebook.com/Divyashlawnspune/
http://divyashlawn.com/
divyashlawns@gmail.com
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍
സമാന സ്ഥലങ്ങൾ
Hotel Deccan Rendezvous

875₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

3 15, 50, 200 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ

1 100 ആളുകൾക്കായി റൂഫ്‌ടോപ്പ് ടെറസ്

Country Club Kool Undri

600₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

3 100, 150, 500 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ

2 1000, 1000 ആളുകൾക്കായി പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ

1 ആളുകൾക്കുള്ള 150 പൂൾസൈഡ് ഏരിയ

Ambrosia Resort and Spa

600₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

3 100, 150, 600 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ

1 600 ആളുകൾക്കായി പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം