ಪುಣೆ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ವಧುವಿನ ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದ

Sheetal Tatkar

Sheetal Tatkar Professional Make up Artist

ವಧುವಿನ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್

₹ 3,000 – 5,000

ವಧುವಿನ ಮೇಕ್‌ಅಪ್‌

₹ 6,000 – 25,000

ವಧುವಿನ ಕೇಶಾಲಂಕಾರ + ಮೇಕ್‌ಅಪ್

₹ 8,000 – 25,000

ವಧುವಿನ ಕೇಶಾಲಂಕಾರ + ಮೇಕ್‌ಅಪ್

₹ 9,000 – 20,000

ಅತಿಥಿಯ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್

₹ 500 – 1,500

ಅತಿಥಿಯ ಮೇಕ್‌ಅಪ್

₹ 1,500 – 3,500

ಹೆಚ್ಚು 20 ತೋರಿಸಿ