ಪುಣೆ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಫೋಟೋಬೂತ್

Ashish Raut

Say Cheese Photo booth Rental House

1 ಗಂಟೆ ಫೋಟೋ ಬೂತ್ ಬಾಡಿಗೆ

₹ 3,000 – 4,000

ಫೋಟೋಗಳ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಪ್ರತಿ 30 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ

₹ 100 – 200

1 ಗಂಟೆ ವೀಡಿಯೊ ಬೂತ್ ಬಾಡಿಗೆ

₹ 5,000 – 6,000

1 ಗಂಟೆ ಫೋಟೋ ಬೂತ್ ಬಾಡಿಗೆ

₹ 3,000 – 5,000

ಫೋಟೋಗಳ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಪ್ರತಿ 100 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ

₹ 5,000 – 7,500

1 ಗಂಟೆ ವೀಡಿಯೊ ಬೂತ್ ಬಾಡಿಗೆ

₹ 5,000 – 6,000

ಹೆಚ್ಚು 2 ತೋರಿಸಿ