ಪುಣೆ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಅಡುಗೆ ಒದಗಿಸುವವರು

ಔತಣಕೂಟ ಮೆನು, 1 ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

₹ 600 – 700

ರಿಸೆಪ್ಶನ್ ಮೆನು, 1 ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

₹ 800 – 2,500

ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕಾರಂಜಿ

₹ 200 – 300

ಹೆಚ್ಚು 20 ತೋರಿಸಿ