પુણે માં લગ્નના સ્થળો

0

Gadgil Bridge, Pulachi Wadi, Deccan Gymkhana, Pune

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

1200/1, Ghole Road, Fergusson College (FC) Rd, Shivajinagar, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Punjabi, Indian, Continental

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Road No 5, University Road, Narveer Tanaji Wadi, Shivajinagar, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multi cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

174, BS Dhole Patil Path, Sangamvadi, Pune

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

1125, Model Colony Rd, Model Colony, Shivajinagar, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

364/65, NH 4, Shivajinagar, Pune

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

364, Tilak Sabhagruha, Model Colony, Gokhale Road, Model Colony, Pune

Lawn

મહત્તમ ક્ષમતા 1500 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 200/વ્યક્તિમાંથી

500 લોકો માટે ઇન્ડોર જગ્યા

મહત્તમ ક્ષમતા 500 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 200/વ્યક્તિમાંથી

500 લોકો માટે ઇન્ડોર જગ્યા

મહત્તમ ક્ષમતા 500 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 200/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

6 A, Ramabai Ambedkar Road, Near Pune Railway, Station Tadi wala Road, Agarkar Nagar, Pune

Hall

મહત્તમ ક્ષમતા 120 લોકો

ચુકવણી મોડેલ પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

Hall

મહત્તમ ક્ષમતા 60 લોકો

ચુકવણી મોડેલ પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi Cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્વાગતનો વિસ્તાર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

573/5, J M Rd, Shivajinagar, Pune

ખાસ લક્ષણો: બાથરૂમ

Shirole Road, Off J.M. Road, Shivaji Nagar, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

399 & 416 -B, Paturam Market, Budhwar Peth, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

1544, Late ML Chapekar Rd, Sadashiv Peth, Pune

ખાસ લક્ષણો: બાથરૂમ

F.C.Road, Near British Library, Deccan Gymkhana, Pune

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

Vrindavan Banquet Hall, Paud road Opp. Jehangir Hospital, Kothrud, Pune, Maharashtra 411038 India, Pune

Vrindavan Hall 1

મહત્તમ ક્ષમતા 700 લોકો

ચુકવણી મોડેલ હોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત ₹ 40,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 275 માંથી ભાડું

Vrindavan Banquet Hall 2

મહત્તમ ક્ષમતા 650 લોકો

ચુકવણી મોડેલ હોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત ₹ 40,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 275 માંથી ભાડું

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

7, Mangaldas Rd, Sangamvadi, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Japanese, Chinese, Thai, Mediterranean, Continental

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

448, Station Rd, Mangalwar Peth, Kasba Peth, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

44, Dadasaheb Kudale Rd, Fergusson College Campus, Shivajinagar, Pune

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Baburaoji Sonawane Path, Mangalwar Peth, Kasba Peth, Pune

ખાસ લક્ષણો: બાથરૂમ

13/B, Sphurti Society, Wakadewadi, Shivajinagar, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Maharashtrian, Bengali

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

11 B, Rajyog Banquet Hall, Shivaji Nagar, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Punjabi, Maharashtrian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

વધુ 20 બતાવો