રેસ્ટોરન્ટ

The Grand Buffet

વેજ પ્લેટ ₹ 524 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 524 માંથી

2 આઉટડોર જગ્યાઓ 60, 70 લોકો

+91 20 6722 3322

Second Floor, Seasons Mall, Magarpatta, Pune
+91 20 6722 3322
+91 91300 00666
thegrandbuffet@gmail.com
thegrandbuffetphoenix@gmail.com
phoenixgrandbuffet@gmail.com
http://thegrandbuffet.in
https://www.facebook.com/TheGrandBuffetPune/
બેન્ક્વેટ હોલ