બેન્ક્વેટ હોલ

The Ladies Club

+91 20 2636 1304

3, Tarapore Road, Pune
+91 20 2636 1304
+91 20 2633 3209
+91 20 2636 2674
બેન્ક્વેટ હોલ

The Ladies Club - પુણે માં સ્થળ

ખાસ લક્ષણો

Venue type બેન્ક્વેટ હોલ

માટે સુયોગ્ય