ઉનાળાનો વિસ્તાર

Talera Garden

+91 20 2426 4751

559, Munjeri, Market Yard, Pune
+91 20 2426 4751
બેન્ક્વેટ હોલ

Talera Garden - પુણે માં સ્થળ

માટે સુયોગ્ય