બેન્ક્વેટ હોલ

Balkrishna Lawns

વેજ પ્લેટ ₹ 400 માંથી

1 ઇન્ડોર જગ્યા 150 લોકો

3 આઉટડોર જગ્યાઓ 700, 3000, 5000 લોકો

+91 98220 2 0797

92/10B, Mundhwa-Pune Rd, Koregaon Park Annexe, Mundhwa, Pune
+91 98220 20797
+91 98225 50936
https://www.facebook.com/balkrishnalawns/
http://www.balkrishnalawns.com/
બેન્ક્વેટ હોલ