બેન્ક્વેટ હોલ

Lad Suvarnakar Mangal Karyalay

+91 20 2446 2240

Trust No. A140, 865, Shivaji Rd, Mandai, Shukrawar Peth, Pune
+91 20 2446 2240
બેન્ક્વેટ હોલ

Lad Suvarnakar Mangal Karyalay - પુણે માં સ્થળ

ખાસ લક્ષણો

Venue type બેન્ક્વેટ હોલ

માટે સુયોગ્ય