બેન્ક્વેટ હોલ

Govinda Garden Mangal Karyalaya

વેજ પ્લેટ ₹ 400 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 400 માંથી

1 ઇન્ડોર જગ્યા 400 લોકો

1 આઉટડોર જગ્યા 1000 લોકો

+91 98811 0 9396

Someshwar Corner, S No 17, Baner Road, Pashan, Pune
+91 98811 09396
+91 90114 87050
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Cygnus Hall & Lawns

₹ 290 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

70, 200 લોકો માટે 2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ

450 લોકો માટે 1 આઉટડોર જગ્યા

700 લોકો માટે 1 ઇન્ડોર + આઉટડોર જગ્યા

Shreyas Banquets

₹ 300 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

200, 200, 600 લોકો માટે 3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ

Hotel Shreyas

₹ 290 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

50, 50, 300 લોકો માટે 3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ

Hall for 400 3 ફોટાઓ
Lawn for 1000 2 ફોટાઓ
15 ફોટાઓ. પહેલા
નવું
  • નવું
  • સૌથી વધુ લોકપ્રિય
  • સહુથી વધુ ચર્ચીત