બેન્ક્વેટ હોલ

G L Apte Sabhagruha

વેજ પ્લેટ ₹ 285 માંથી

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 250, 550 લોકો

+91 20 2553 1889

Apte Rd, Opp. Shruti Mangal, Shivajinagar, Pune
+91 20 2553 1889
+91 20 2553 1572
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Mastiff Hotel

₹ 700 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

150, 200 લોકો માટે 2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ

Shreyas Banquets

₹ 300 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

200, 200, 600 લોકો માટે 3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ

Cygnus Hall & Lawns

₹ 290 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

70, 200 લોકો માટે 2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ

450 લોકો માટે 1 આઉટડોર જગ્યા

700 લોકો માટે 1 ઇન્ડોર + આઉટડોર જગ્યા

1 ફોટો. પહેલા
નવું
  • નવું
  • સૌથી વધુ લોકપ્રિય
  • સહુથી વધુ ચર્ચીત