બેન્ક્વેટ હોલ

G L Apte Sabhagruha

વેજ પ્લેટ ₹ 285 માંથી

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 250, 550 લોકો

+91 20 2553 1889

Apte Rd, Opp. Shruti Mangal, Shivajinagar, Pune
+91 20 2553 1889
+91 20 2553 1572
બેન્ક્વેટ હોલ