બેન્ક્વેટ હોલ

Raga Lawns

વેજ પ્લેટ ₹ 550 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 700 માંથી

1 ઇન્ડોર જગ્યા 800 લોકો

3 આઉટડોર જગ્યાઓ 350, 450, 1800 લોકો

+91 20 2688 1333

81/82, Koregaon Park Annexe, Mundhwa, Pune
+91 20 2688 1333
https://www.facebook.com/ragalawns/
http://ragalawns.in/
raga.lawns@gmail.com
બેન્ક્વેટ હોલ
52 ફોટાઓ. પહેલા
નવું
  • નવું
  • સૌથી વધુ લોકપ્રિય
  • સહુથી વધુ ચર્ચીત