પુણે માં લગ્નના સ્થળો

0

Survey Number 80/1, Phase II Road, Marunji Rd, Vinode Nagar, Wakad, Pune – Indus Business School

Opera II

ક્ષમતા35 – 200 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 700/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 850/વ્યક્તિમાંથી

Opera I

ક્ષમતા35 – 150 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 700/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 850/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi Cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ

S.No-47/2, Ambegaon Khurd, Waghjainagar, Pune – Near Aagam Jain Mandir

Hall + Lawn For 600 Guests

ક્ષમતા300 – 600 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 61,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 250 માંથી ભાડું

Lawn For 600 Guests

ક્ષમતા300 – 600 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 50,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 250 માંથી ભાડું

Hall For 200 Guests

ક્ષમતા100 – 200 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 11,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 250 માંથી ભાડું

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese.

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, સ્વીમિંગ પૂલ, પાવર બેક અપ

Nyati Estate Cement Rd, Nyati County, Undri, Pune – Corinthians Resort and Club

Lawn I

ક્ષમતા500 – 1,000 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 750/વ્યક્તિમાંથી

Lawn II

ક્ષમતા500 – 1,000 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 750/વ્યક્તિમાંથી

Grand Hall

ક્ષમતા300 – 500 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 750/વ્યક્તિમાંથી

Royal Hall

ક્ષમતા100 – 150 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 750/વ્યક્તિમાંથી

Poolside Area

ક્ષમતા100 – 150 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 750/વ્યક્તિમાંથી

CV Hall

ક્ષમતા 100 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 750/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi Cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

Ghole Road, Off, Jangali Maharaj Rd, Pune – Naturals Ice Cream

ક્ષમતા100 – 200 લોકો

કિમત₹ 35,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 500 માંથી ભાડું

ભોજનનો પ્રકાર: Multi Cuisine

1242 B, Apte Road, Deccan Gymkhana, Pune – Apte Road

Amber

ક્ષમતા50 – 300 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 18,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 290 માંથી ભાડું

Prestige I

ક્ષમતા25 – 50 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 5,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 320 માંથી ભાડું

Prestige II

ક્ષમતા25 – 50 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 5,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 320 માંથી ભાડું

ભોજનનો પ્રકાર: Multi Cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

Gate No. 297, Behind Blue Bird Factory, Zalanwadi, Gorhe Khurd, Panshet Road, Pune – Blue Bird Factory

Lawn

ક્ષમતા650 – 1,300 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 50,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 480 માંથી ભાડું

Hall

ક્ષમતા250 – 500 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 50,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 480 માંથી ભાડું

Mini Lawn

ક્ષમતા50 – 250 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 480/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi Cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

Sr No 47/D, Jarande Nagar, S Wadi Road, Heavan Park, Wanwadi, Pune – IOCL Pump

ક્ષમતા100 – 500 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 550/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 750/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi Cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

Survey No. 38/2, Bawdhan, Khurd, Pune – Oracle Building

Open Area

ક્ષમતા30 – 600 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 800/વ્યક્તિમાંથી

Banquet Hall

ક્ષમતા30 – 600 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 800/વ્યક્તિમાંથી

Lounge

ક્ષમતા30 – 150 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 800/વ્યક્તિમાંથી

Basement Hall

ક્ષમતા30 – 100 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 800/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi Cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

S.No.655, Gangadham Kondhwa Road, Soc, near Kumar Prithvi, Bibwewadi, Pune – Kumar Prithvi

Hall + Lawn

ક્ષમતા1,250 – 2,500 વ્યક્તિ

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 2,50,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 500 માંથી ભાડું

Lawn

ક્ષમતા750 – 1,500 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 1,50,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 500 માંથી ભાડું

Hall

ક્ષમતા400 – 800 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 80,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 500 માંથી ભાડું

ભોજનનો પ્રકાર: Multi Cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

1202/3, Apte Road,Shivaji Nagar, Pune 411 004, Pune – Near Giripremi (Mountaineering Club)

Ebenos

ક્ષમતા150 – 200 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 975/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 975/વ્યક્તિમાંથી

Verandah

ક્ષમતા50 – 100 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 875/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 975/વ્યક્તિમાંથી

Aura

ક્ષમતા35 – 50 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 875/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 975/વ્યક્તિમાંથી

Foundatian Head (BoardRoom)

ક્ષમતા 15 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 875/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 975/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: સંગીતના સાધનો, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, પાવર બેક અપ

Plot No. P-118, D-I Block MIDC Pimpri-Chinchwad, Pune – Thermax Chock

Opera I & II

ક્ષમતા150 – 300 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 599/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 849/વ્યક્તિમાંથી

Opera I

ક્ષમતા80 – 130 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 599/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 849/વ્યક્તિમાંથી

Opera II

ક્ષમતા50 – 80 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 599/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 849/વ્યક્તિમાંથી

Opera III

ક્ષમતા35 – 40 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 599/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 849/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi Cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

34/11, Prabhat Road, Lane No-8, Off, Karve Rd, Pune – Kohinoor Mangal Karalaya

Rooftop

ક્ષમતા500 – 800 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 725/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 850/વ્યક્તિમાંથી

The Royal Heritage

ક્ષમતા200 – 400 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 725/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 850/વ્યક્તિમાંથી

The Imperial

ક્ષમતા100 – 200 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 725/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 850/વ્યક્તિમાંથી

The Excellency

ક્ષમતા75 – 120 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 725/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 850/વ્યક્તિમાંથી

The Golden Pavillion

ક્ષમતા35 – 50 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 725/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 850/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi Cuisine

Sr.No.573 Bibvewadi Road Behind Mahavir Furniture & Electronics, Pune – Mahavir Electronics

Hall I + Lawn I

ક્ષમતા1,250 – 2,500 વ્યક્તિ

ચુકવણી મોડેલફક્ત ભાડું (કેટરિંગ નહીં)

કિમતકેટરિંગ નથી, ફક્ત ₹ 5,00,000 માંથી ભાડું

Hall II + Lawn II

ક્ષમતા900 – 1,800 લોકો

ચુકવણી મોડેલફક્ત ભાડું (કેટરિંગ નહીં)

કિમતકેટરિંગ નથી, ફક્ત ₹ 4,00,000 માંથી ભાડું

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

S no 47/1 Mohammed Wadi Rd, Heaven Park, Jarande Nagar, Wanowrie, Pune – Hotel Mountain High

Hall + Lawn

ક્ષમતા2,500 – 5,000 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 2,50,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 150 માંથી ભાડું

Lawn

ક્ષમતા2,000 – 4,000 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 1,75,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 150 માંથી ભાડું

Hall

ક્ષમતા750 – 1,500 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 1,50,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 150 માંથી ભાડું

ભોજનનો પ્રકાર: Multi Cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

1233 D, Apte Road, Deccan Gymkhana, Shivajinagar, Pune – Kohinoor Hotel

Hall I + II

ક્ષમતા65 – 600 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 27,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 300 માંથી ભાડું

Hall I

ક્ષમતા65 – 200 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 15,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 300 માંથી ભાડું

Hall II

ક્ષમતા65 – 200 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 15,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 300 માંથી ભાડું

ભોજનનો પ્રકાર: Multi Cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

106/A, SB Road, Chaturshrungi, Gokhalenagar, Pune – Opposite Chaturshrungi Temple

Lower Unit

ક્ષમતા600 – 1,200 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 1,25,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 300 માંથી ભાડું

Upper Unit

ક્ષમતા250 – 500 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 65,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 300 માંથી ભાડું

ભોજનનો પ્રકાર: Multi Cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

CTS NO. 4627,4628, Off Pune Satara Road, Panchami Hotel Lane, Pune – BSNL

Hall + Lawn

ક્ષમતા300 – 700 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 35,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 290 માંથી ભાડું

Lawn

ક્ષમતા200 – 450 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 25,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 290 માંથી ભાડું

Hall

ક્ષમતા100 – 200 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 10,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 290 માંથી ભાડું

Hall

ક્ષમતા35 – 70 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 5,500 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 290 માંથી ભાડું

ભોજનનો પ્રકાર: Multi Cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

100, Raja Mantri Road DP Road, near, Mhatre Bridge, Pune, Maharashtra 411004, Pune – Near Mhatre Bridge

Lawn

ક્ષમતા100 – 1,500 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 2,25,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 650 માંથી ભાડું

Mandap

ક્ષમતા100 – 800 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 1,00,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 650 માંથી ભાડું

Banquet

ક્ષમતા100 – 150 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 30,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 650 માંથી ભાડું

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, પાવર બેક અપ

31/32, Mitra Mandal Co Operative Housing Society, Parvati, Saras Baug, Pune – Near Parvati, Saras Baug

ક્ષમતા300 – 700 લોકો

કિમત₹ 59,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 370 માંથી ભાડું

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, પાવર બેક અપ

365, NH 4, Jangali Maharaj Rd, Shivajinagar, Pune

બેઠક ક્ષમતા100 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 700/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

વધુ 20 બતાવો