પુણે માં લગ્નના ફોટોબૂથ

Say Cheese Photo booth Rental House

1 કલાક માટે ફોટો બૂથનું ભાડું

₹ 3,000 – 4,000

ફોટાઓ છાપવા, 30 નંગ દીઠ

₹ 100 – 200

1 કલાક માટે વિડીઓ બૂથનું ભાડું

₹ 5,000 – 6,000

1 કલાક માટે ફોટો બૂથનું ભાડું

₹ 3,000 – 5,000

ફોટાઓ છાપવા, 100 નંગ દીઠ

₹ 5,000 – 7,500

1 કલાક માટે વિડીઓ બૂથનું ભાડું

₹ 5,000 – 6,000

વધુ 2 બતાવો