પુણે માં લગ્નનું કેટરિંગ

બેન્ક્વેટ મેનુ, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 600 – 700

રિસેપ્શન મેનુ, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 800 – 2,500

ચોકલેટનો ફુવારો

₹ 200 – 300

વધુ 20 બતાવો