રેસ્ટોરન્ટ

Soho And Toscana

વેજ પ્લેટ ₹ 675 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 750 માંથી

1 ઇન્ડોર જગ્યા 40 લોકો

+91 20 2668 1987

Palace View Society, Kalyani Nagar, Pune
+91 20 2668 1987
+91 20 2668 6519
+91 20 2668 0916
+91 97663 61010
+91 97663 62020
+91 98506 64063
sohotoscana@gmail.com
http://www.sohotoscana.com/
બેન્ક્વેટ હોલ