બેન્ક્વેટ હોલ

Jarande Lawns

વેજ પ્લેટ ₹ 400 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 750 માંથી

1 ઇન્ડોર જગ્યા 2000 લોકો

2 આઉટડોર જગ્યાઓ 2000, 2200 લોકો

+91 96571 5 7676

S no 47/1 Mohammed Wadi Rd, Heaven Park, Jarande Nagar, Wanowrie, Pune
+91 96571 57676
+91 99236 94501
https://www.facebook.com/Jarande-Lawns-Pune-319013948592124/
http://jarandelawns.in/
sdjarande@yashrajgroup.in
બેન્ક્વેટ હોલ