બેન્ક્વેટ હોલ

Sankalp Mangal Karyalaya

વેજ પ્લેટ ₹ 275 માંથી

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 600, 600 લોકો

+91 88550 0 9911

Rambagh Colony, 1/1, Lokmanya Nagar, Sadashiv Peth, Pune
+91 88550 09911
+91 20 2433 7653
+91 20 2433 7652
+91 20 2433 0879
બેન્ક્વેટ હોલ