બેન્ક્વેટ હોલ

Seven Heaven

વેજ પ્લેટ ₹ 700 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 1,000 માંથી

1 ઇન્ડોર જગ્યા 1000 લોકો

1 આઉટડોર જગ્યા 2000 લોકો

+91 8071 26 8 240

51/2A /3& 8, Phase 2, Wadgaon Budruk, Narhe, Pune
+91 8071 268 240
+91 98227 77722
https://www.facebook.com/sevenheavenpune/
http://sevenheavenpune.com/
zerohour.india@gmail.com
બેન્ક્વેટ હોલ