બેન્ક્વેટ હોલ

Govinda Garden Mangal Karyalaya

વેજ પ્લેટ ₹ 400 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 400 માંથી

1 ઇન્ડોર જગ્યા 400 લોકો

1 આઉટડોર જગ્યા 1000 લોકો

+91 98811 0 9396

Someshwar Corner, S No 17, Baner Road, Pashan, Pune
+91 98811 09396
+91 90114 87050
બેન્ક્વેટ હોલ