બેન્ક્વેટ હોલ

The Orchid Hotel

વેજ પ્લેટ ₹ 1,200 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 1,200 માંથી

5 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 50, 50, 50, 100, 600 લોકો

+91 20 6791 4040

Adjacent to Chhatrapati Shivaji Sports Complex, Pune-Bangalore Highway, Balewadi, Pune
+91 20 6791 4040
https://www.facebook.com/OrchidHotelPune/
http://www.orchidhotelpune.com/
resv@orchidhotelpune.com
બેન્ક્વેટ હોલ