બેન્ક્વેટ હોલ

Savitri Garden Mangal Karyalaya

વેજ પ્લેટ ₹ 200 માંથી

1 ઇન્ડોર જગ્યા 400 લોકો

1 આઉટડોર જગ્યા 800 લોકો

+91 98813 1 3436

Savitri Garden, DSK Vishwa Road, Sitaee Nagar, Dhayari, Khadewadi, Pune
+91 98813 13436
બેન્ક્વેટ હોલ